ایران کانتر

آموزش‌های ایران کانتر

آموزش‌های ایران کانتر

دسته‌بندی موضوعی آموزش‌ها

فصل 1: اصول نقشه برداری صفحه کابینت

انواع سبک طراحی آشپزخانه

درس 1: انواع سبک طراحی آشپزخانه

مدرس: مهندس امیر خاکسار

مفهوم ناگونیایی در صفحه کابینت(1)

درس 2: مفهوم ناگونیایی در صفحه کابینت(1)

مدرس: مهندس امیر خاکسار

مفهوم ناگونیایی در صفحه کابینت(2)

درس 3: مفهوم ناگونیایی در صفحه کابینت(2)

مدرس: آقای علی طوسی

مفهوم ناترازی در صفحه کابینت

درس 4: مفهوم ناترازی در صفحه کابینت

مدرس: مهندس امیر خاکسار

اصول اندازه برداری سینک و گاز

درس 5: اصول اندازه برداری سینک و گاز

مدرس: آقای محمد سلگی

مرور نکات مهم‌ در نقشه‌برداری

درس 6: مرور نکات مهم‌ در نقشه‌برداری

مدرس: آقای علی طوسی

اصول نقشه‌برداری سرستون‌ها

درس 7: اصول نقشه‌برداری سرستون‌ها

مدرس: مهندس امیر خاکسار

آموزش نقشه‌برداری جزیره مدرن

درس 8: آموزش نقشه‌برداری جزیره مدرن

مدرس: آقای محمد سلگی

فصل 2: اصول آماده سازی پک تولید

آموزش‌های عمومی قسمت اول

درس 1: آموزش‌های عمومی قسمت اول

مدرس: مهندس امیر خاکسار

آموزش‌های عمومی قسمت دوم

درس 2: آموزش‌های عمومی قسمت دوم

مدرس: مهندس امیر خاکسار

قطعات زمینی قسمت اول

درس 3: قطعات زمینی قسمت اول

مدرس: مهندس امیر خاکسار

قطعات زمینی قسمت دوم

درس 4: قطعات زمینی قسمت دوم

مدرس: مهندس امیر خاکسار

قطعات زمینی قسمت سوم

درس 5: قطعات زمینی قسمت سوم

مدرس: مهندس امیر خاکسار

قطعات دیواری قسمت اول

درس 6: قطعات دیواری قسمت اول

مدرس: مهندس امیر خاکسار

قطعات دیواری قسمت دوم

درس 7: قطعات دیواری قسمت دوم

مدرس: مهندس امیر خاکسار

قطعات دیواری قسمت سوم

درس 8: قطعات دیواری قسمت سوم

مدرس: مهندس امیر خاکسار

استراکچر فلزی

درس 9: استراکچر فلزی

مدرس: مهندس امیر خاکسار

سینک

درس 10: سینک

مدرس: مهندس امیر خاکسار

گاز

درس 11: گاز

مدرس: مهندس امیر خاکسار

قرنیز

درس 12: قرنیز

مدرس: مهندس امیر خاکسار

پله قسمت اول

درس 13: پله قسمت اول

مدرس: مهندس امیر خاکسار

پله قسمت دوم

درس 14: پله قسمت دوم

مدرس: مهندس امیر خاکسار

پله قسمت سوم

درس 15: پله قسمت سوم

مدرس: مهندس امیر خاکسار

کات لیست قسمت اول

درس 16: کات لیست قسمت اول

مدرس: مهندس امیر خاکسار

کات لیست قسمت دوم

درس 17: کات لیست قسمت دوم

مدرس: مهندس امیر خاکسار

انواع سبک طراحی آشپزخانه

مدرس: مهندس امیر خاکسار

02:00

مباحث تدرین شده: