ایران کانتر

آموزش‌های ایران کانتر

آموزش‌های ایران کانتر

دسته‌بندی موضوعی آموزش‌ها

فصل 1: آموزش‌های بهتایم

کلیات بهتایم و آموزش بارگزاری

درس 1: کلیات بهتایم و آموزش بارگزاری

مدرس: خانم گل‌محمدی

نقشه برداری در بهتایم

درس 2: نقشه برداری در بهتایم

مدرس: خانم گل‌محمدی

حمل و تخلیه اسلب در بهتایم

درس 3: حمل و تخلیه اسلب در بهتایم

مدرس: خانم گل‌محمدی

بارگیری داخلی در بهتایم

درس 4: بارگیری داخلی در بهتایم

مدرس: خانم گل‌محمدی

تحلیل و ترسیم ناظرین در بهتایم

درس 5: تحلیل و ترسیم ناظرین در بهتایم

مدرس: خانم گل‌محمدی

ترسیم پک تولید در بهتایم

درس 6: ترسیم پک تولید در بهتایم

مدرس: خانم گل‌محمدی

تایید ترسیم توسط ناظرین در بهتایم

درس 7: تایید ترسیم توسط ناظرین در بهتایم

مدرس: خانم گل‌محمدی

برش دروازه ای در بهتایم

درس 8: برش دروازه ای در بهتایم

مدرس: خانم گل‌محمدی

تولید و مونتاژ در بهتایم

درس 9: تولید و مونتاژ در بهتایم

مدرس: خانم گل‌محمدی

حمل و بارگیری در بهتایم

درس 10: حمل و بارگیری در بهتایم

مدرس: خانم گل‌محمدی

نصب در بهتایم

درس 11: نصب در بهتایم

مدرس: خانم گل‌محمدی

رفع ایراد پس از نصب در بهتایم

درس 12: رفع ایراد پس از نصب در بهتایم

مدرس: خانم گل‌محمدی

فصل 2: آموزش‌های حسابفا

فصل 3: آموزش‌های CRM

کلیات بهتایم و آموزش بارگزاری

مدرس: خانم گل‌محمدی

14:24